Appendix:Chinese Cangjie/十

Cangjie · Four Corner · Mandarin (Pinyin · Wade-Giles · Zhuyin) · Cantonese (Jyutping · Pinyin · Zhuyin) · Japanese On (Romaji · Furigana) · Japanese Kun (Romaji · Furigana) · Korean (Revised Romanization · Romanization · ROK Hangul · DPRK Hangul) · Radical · Total Strokes