(radical 85, +16, 19 strokes, cangjie input 水卜月心 (EYBP), four-corner 31111, composition)

Phono-semantic compound (形聲, OC *rroːŋ, *sroːŋ, *roːŋ): semantic (water) + phonetic (OC *b·roŋ, *mroːŋ)

: Hán Việt readings: lung[1]
: Nôm readings: sông[2][3][4][1][5][6], rông[4][1][5][6], lùng[2], rồng[4], lung[1]