(radical 85, +10, 13 strokes, cangjie input 水卜廿山 (EYTU), four-corner 30116, composition)

Phono-semantic compound (形聲): semantic (water) + phonetic (long)

: Nôm readings: sông[3][4][1][2], lùng[3][4], sòng[3], suồng[3], trong[3], rông[1], rồng[1], suông[1], long[5]