Lietuva „Doing Business 2020“ pasiek? auk??iausi? viet? istorijoje 

Verslo s?lygas vertinan?iame Pasaulio banko tyrime ?Doing Business 2020? Lietuva i?kop? ? 11 viet?. Tai auk??iausia Lietuvos pasiekta vieta nuo ?io reitingo skelbimo prad?ios.

190 pasaulio ?ali? vertinan?iame reitinge Lietuva?pralenk?Latvij? (19 vieta) ir Estij? (18 vieta),?Suomij? (20 vieta), Vokietij? (22 vieta) bei Lenkij? (40 vieta). Tarp vis? 28 Europos S?jungos valstybi? nari? Lietuva u?ima 4 viet? ir nusileid?ia tik Danijai, Jungtinei Karalystei ir ?vedijai.

?Nuo dabartin?s vyriausyb?s darbo prad?ios, tai yra per trejus metus, Lietuva svarbiausiame verslo bendruomenei ?Doing Business? reitinge ? dabartin? pozicij? ?oktel?jo i? 21-os vietos, o kitais metais tur?t? patekti ? konkurencingiausias verslo s?lygas turin?i? pasaulio valstybi? de?imtuk?", ? teigia ekonomikos ir inovacij? ministras Virginijus Sinkevi?ius.

Anot jo, Lietuvos vertinim? dar pagerins??iemet ? reiting?ne?trauktas, bet jau priimtas ir nuo nauj? met? ?sigaliosiantis ?iuolaikinio verslo poreikius atitinkantis Juridini? asmen? nemokumo ?statymas, numatantis lankstesn?s ir trumpesn?s bankroto proced?ras.?

?Vyriausyb? prie? por? met? k?l? tiksl? patekti ? reitingo 15-uk?. Mums pavyko j? pagerinti dar pernai, o ?iemet dar stipriau ?oktelime ? vir??. Viso pasaulio investuotojams parod?me, kad esame ambicinga bei kryptingai dirbanti ?alis, kuri geba per trump? laik? ?gyvendinti efektyvias priemones ir pagerinti s?lygas verslo pl?trai. Sustoti neketiname, sieksime patekti ? 10-uk??,?? komentuoja?finans? ministras Vilius ?apoka.

?iemet did?iausia pa?anga padaryta ?alies patrauklum? gamybos investicijoms lemian?ioje prisijungimo prie elektros tinkl? srityje: ne tik suma??jo proced?r? skai?ius bei ka?tai, bet ir sutrump?jo prisijungimo prie elektros tinkl? terminas. Pagal prisijungim? prie elektros tinkl? Lietuva reitinge ?oktel?jo net 11 pozicij? auk?tyn ? 15 viet?.

Lietuvos Ekonomikos ir inovacij? ministerijos prane?ime teigiama, kad Pasaulio bankas?palankiai ?vertino Vyriausyb?s ?gyvendintus poky?ius smulki?j? investuotoj? apsaugos srityje: nusta?ius privalomus prie?i?ros organ? nari? nepriklausomumo reikalavimus, Lietuva pakilo viena pozicija auk?tyn ? 37 viet?.

Tre?ius metus i? eil?s Lietuva i?laiko stabilias pozicijas mokes?i? mok?jimo ir u?sienio prekybos srityse (atitinkamai 18 ir 19 vieta).

I? vis? Pasaulio banko analizuojam? sri?i? Lietuva jau?geriausiai vertinama turto registravimo srityje (4 vieta). Auk?t? 7 pozicij? ?Lietuva u?ima ir sutar?i? vykdymo srityje, pagal statyb? leidim? gavim? ? 10 viet?.

[infogram id=?07ceacf2-c865-4344-90ed-cff0c4d88ea6? prefix=?mgc? format=?interactive? title=?Verslo aplinka: Lietuvos ?Doing Business 2020? indeksas?]

Vyriausyb?s programoje buvo numatytas tikslas, kad Lietuva 2020 metais ?Doing Business? tur?t? pasiekti 15 viet?. Pra?jusiais metais Ekonomikos ir inovacij? ministerijos pra?ymu ?is tikslas buvo pakoreguotas ? siekiama, kad kit? met? ?Doing Business? ataskaitoje Lietuva atsidurt? konkurencingiausi? pasaulio valstybi? de?imtuke, teigiama ministerijos prane?ime.

?Doing Business? ataskaitoje daugiausia d?mesio skiriama i???kiams, su kuriais susiduria ma?os ir vidutin?s ?mon?s visose 190 valstybi?. Ataskaitoje analizuojami ?ali? duomenys de?imtyje verslo reglamentavimo sri?i?: verslo prad?ia, statybos leidim? gavimas, prisijungimas prie elektros tinkl?, nekilnojamojo turto registravimas, kredito gavimas, smulki?j? investuotoj? apsauga, mokes?i? mok?jimas, u?sienio prekyba, sutar?i? vykdymas ir nemokumo sprendimas.

Pasaulio banko verslo s?lygas vertinan?iame tyrime jau kelet? met? i? eil?s palankiausios verslui ?alys lieka ir pozicij? reitinge neu?leid?ia Naujoji Zelandija ir Singap?ras. ? tre?i? viet? ?? kart? ?i?kop? Honkongas (Kinija), ? ketvirt? i?stumdamas Danij?. Penktoje vietoje rikiuojasi Piet? Kor?ja, ?e?toje ? Jungtin?s Amerikos Valstijos, septintoje ? Gruzija, a?tuntoje ? Jungtin? Karalyst?, devintoje ? Norvegija, de?imtoje ? ?vedija.?

Gauk nemokam? VERSLO naujienlai?k? ? savo el.pa?to d??ut?: