Sodišča so z včerajšnjim dnem prešla na poletno poslovanje

Včerajšnji petek, 15. julija 2022, so slovenska sodišča začela z enomesečnim poletnim poslovanjem, v katerem bodo opravljala naroke v nujnih zadevah, v nenujnih pa le, če s tem soglašajo vse stranke. V tem času lahko sodišča odločajo in vročajo pisanja tudi v nenujnih zadevah, vendar v teh zadevah procesni roki ne tečejo. Čas uradnih ur na sodiščih ostaja nespremenjen.

V času sodnih počitnic sodišča, skladno z Zakonom o sodiščih (Ur. l. RS, št. 94/07 s sprem.), poslujejo v omejenem obsegu ter opravljajo naroke in odločajo samo v nujnih zadevah, med katere sodijo postopki v zadevah zavarovanja, preiskave in sojenja v kazenskih zadevah, v katerih je obdolženec priprt, izvršilne zadeve v zvezi s postopki za varstvo koristi otrok, in še nekatere druge zadeve, skladno z zakonom. V nujnih zadevah tudi v času sodnih počitnic normalno tečejo procesni roki.

Sodišča v času poletnega poslovanja do 15. avgusta 2022 opravljajo naroke in odločajo v nujnih zadevah (v katerih procesni roki tečejo), ki so:

Sodišča lahko odločajo in vročajo sodna pisanja tudi v ostalih (nenujnih) zadevah, vendar v teh zadevah procesni roki ne tečejo, kar je posebej izpostavljeno na sodnem pisanju, ovojnici ali drugi listini, ki je priložena sodnem pisanju. Če je bilo v tem obdobju sodno pisanje vročeno, začnejo teči procesni roki prvi naslednji dan, ko se izteče poletno poslovanje.