Uslovi korišćenja

Korisnik/Posetilac može koristiti portal bez registracije. Ovi Uslovi obavezuju neregistrovane Korisnike/Posetioce.

Kompanija putem portala Telegraf.rs pruža uslugu informacionog društva. Ni jedan deo Telegraf.rs portala ne sme se koristiti u nezakonite svrhe, ni za promovisanje istih. Kompanija Internet Group d.o.o. posetiocima u dobroj nameri obezbeđuje korišćenje sadržaja Telegraf.rs portala. Svi posetioci imaju pravo da besplatno koriste sadržaje portala, ukoliko ne krše pravila korišćenja. Telegraf.rs portal sastoji se od vlastitih sadržaja, sadržaja partnera i oglašivača, besplatnih sadržaja, sadržaja kreiranih od strane posetilaca i linkova na spoljne stranice. Telegraf.rs sadržaje objavljuje u dobroj nameri. Pristup Telegraf.rs portalu i svim njegovim sadržajima dozvoljen je osobama bilo kog uzrasta.

Linkovi koji su postavljeni na internet portalu www.Telegraf.rs koji vode prema drugim internet stranicama se tu nalaze samo radi informisanja korisnika i Kompanija Internet Group nije pregledala, niti je odgovorna za sadržaje tih internet stranica. Ukoliko odlučite da pristupite bilo kojoj od tih internet stranica, radite to na sopstveni rizik.

Internet portal www.Telegraf.rs je namenjen i služi jedino informisanju Korisnika/Posetica. Pretraživači su slobodni da informaciju o postojanju i upućivanju na ovaj internet portal postavljaju kao rezultat pretrage. Neisključujući prethodno navedeno, bez pisane dozvole Internet Group nije dozvoljena upotreba, kopiranje, praćenje, prezentovanje i/ili preuzimanje bilo kog sadržaja ili informacije, softvera ili usluga dostupnih na Internet portalu www.Telegraf.rs radi vršenja bilo koje komercijalne aktivnosti ili za bilo koju drugu komercijalnu svrhu.

U slučaju da bilo koja odredba ovih Uslova bude oglašena ništavom, nezakonitom ili nesprovodivom takva odredba će biti promenjena na način da se sa što manje izmena omogući njena punovažnost i sprovodivost. Ukoliko promena nije moguća, takva odredba se neće primenjivati, dok će ostale odredbe Uslova ostati na snazi.

Kompanija Internet Group i portal Telegraf.rs i Korisnici neće biti odgovorni za bilo kakav gubitak, štetu, povredu, kašnjenje ili neizvršenje odredbi ovih Uslova korišćenja koji su prouzrokovani usled više sile.
Viša sila podrazumeva ekstremne i vanredne događaje koji su izvan kontrole ugovornih strana, i koji se nisu mogli predvideti ni sprečiti od strane pogođene višom silom.

Pristupanjem na Internet portal www.Telegraf.rs i prihvatanjem ovih Opštih uslova korišćenja, prihvatate i ugovarate ekskluzivnu nadležnost stvarno nadležnog suda u Beogradu, u vezi bilo kakvog spora koji može proisteći u vezi sa ovim Internet portalom, njegovim zaposlenima, službenicima, provajderima telekomunikacionih usluga i sadržaja.

Portal Telegraf.rs Kompanije Internet Group pruža uslugu informacionog društva, tako da na izvršenu usluge Kompanije nije moguće izvršiti reklamaciju.
Usluga informacionog društva koju Kompanija pruža je u potpunosti izvršena jer je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti korisnika da uslugu koristi.