Pomen ustreznega sredstva elektronske identifikacije za elektronsko poslovanje

Pomen ustreznega sredstva elektronske identifikacije za elektronsko poslovanje

Katere rešitve elektronske identifikacije izbrati, da bo poslovanje skladno s predpisanimi zahtevami, hkrati pa še učinkovito in uspešno.
Z naraščanjem obsega spletnega poslovanja naraščajo tudi potrebe po e-podpisovanju na daljavo in po natančnejši ureditvi načina izvajanja te storitve. FOTO: Bankart

Temeljni evropski predpis, ki ureja elektronsko identifikacijo in storitve zaupanja, je Uredba (EU) št. 910/2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu (Uredba eIDAS). Določbe uredbe se v državah članicah uporabljajo neposredno, vsebinsko pa se Uredba eIDAS deli v dva dela.

Prvi del zajema elektronsko identifikacijo, kjer ne posega v elektronske sisteme za upravljanje identitete in z njimi povezane infrastrukture držav članic, temveč zgolj določa pogoje, pod katerimi države članice priznajo sredstva elektronske identifikacije fizičnih in pravnih oseb, ki so vključena v pri Evropski komisiji priglašeno shemo elektronske identifikacije druge države. Slovenija do zdaj še ni priglasila nobene sheme.

Shemo elektronske identifikacije Uredba eIDAS opredeljuje kot sistem za elektronsko identifikacijo, v okviru katerega se fizični ali pravni osebi ali fizični osebi, ki zastopa pravno osebo, izda sredstvo elektronske identifikacije. Sredstvo elektronske identifikacije so identifikacijski podatki osebe, ki so lahko shranjeni na fizičnem mediju (npr. na čipu osebne izkaznice) ali v programski rešitvi, namenjeni predstavitvi ali potrditvi identitete osebe na daljavo (npr. uporabniški račun za prijavo v informacijski sistem).

Oseba svojo identiteto v neposrednem fizičnem stiku s ponudnikom storitve izkazuje s fizičnimi identifikacijskimi dokumenti, ki lahko vsebujejo tudi sredstvo e-identifikacije. Tak dokument bo npr. nova e-osebna izkaznica. V takem primeru ponudnik storitve za identifikacijo uporabnika ob aplikaciji za prijavo potrebuje le ustrezni čitalnik sredstva e-identifikacije. Kadar pa oseba želi uporabiti neko spletno storitev, ki je dostopna le po predhodni potrditvi identitete uporabnika (npr. spletno banko, prijavo škodnega dogodka ipd.), pa mora pridobiti sredstvo elektronske identifikacije, ki omogoča potrditev identitete na daljavo, praviloma prek spleta.

Seveda pa vsa sredstva elektronske identifikacije ne zagotavljajo enake ravni zaupanja. Uredba eIDAS sredstva elektronske identifikacije razvršča glede na stopnjo obvladovanja nevarnosti zlorab ali spreminjanja identitete imetnika sredstva v tri ravni zanesljivosti: nizko, srednjo ali visoko. Raven zanesljivosti sredstva elektronske identifikacije je odvisna od postopka dokazovanja in preverjanja identitete imetnika sredstva, načina izdaje in mehanizma avtentikacije imetnika, samega izdajatelja sredstva ter seveda tehničnih in varnostnih specifikacij izdanega sredstva.

Med naštetimi elementi je še posebej treba omeniti način potrjevanja identitete osebe ob posamični prijavi za dostop do spletne storitve, ki se lahko izvaja s postopkom eno- ali večfaktorske avtentikacije. Ponudnik elektronskih storitev raven zanesljivosti sredstva e-identifikacije in način prijave uporabnika storitve določi na podlagi ocene tveganj za zlorabo ali spreminjanje identitete uporabnika oz. v skladu s predpisi, ki urejajo izvajanje določenih elektronskih storitev. Tak primer je zakon, ki ureja izvajanje plačilnih storitev in od uporabnika zahteva prijavo z močno avtentikacijo, ki temelji na uporabi dveh od treh elementov avtentikacije (kaj imam, kaj vem ali kaj sem), ali zakon, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma, ki identifikacijo stranke izrecno veže na uporabo sredstva elektronske identifikacije z visoko ravnijo zanesljivosti.

V Sloveniji se za namen elektronske identifikacije in avtentikacije uporablja tudi kvalificirano potrdilo za elektronski podpis, kar je leta 2016 določila vladna uredba o izvajanju Uredbe eIDAS. ZEISZ je omenjeno uredbo razveljavil in določil petletno prehodno obdobje, to je do 7. 8. 2026, ko fizična oseba še lahko uporablja kvalificirano potrdilo za dostop do elektronskih storitev v javnem sektorju. Za ponudnike storitev v zasebnem sektorju ta omejitev ne velja in lahko uporabljajo kvalificirano potrdilo kot sredstvo elektronske identifikacije, če je tak način avtentikacije uporabnika določene elektronske storitve opredeljen v sektorskih predpisih ali v splošnih pogojih uporabe elektronske storitve.

Drugi del Uredbe eIDAS pa zajema storitve zaupanja elektronskih podpisov, elektronskih žigov, elektronskih časovnih žigov, storitve elektronske priporočene dostave, hrambe kvalificiranih elektronskih podpisov in žigov, potrjevanja veljavnosti elektronskih podpisov in žigov ter storitve v zvezi s potrdili za avtentikacijo spletišč, ki jih uredba ureja v celoti in veljajo neposredno na območju Evropske unije. V praksi je najpogostejša – da ne rečemo najpomembnejša – storitev zaupanja elektronski podpis.

Glede na način izvedbe elektronske podpise delimo na e-podpise, pri katerih ima podpisnik v času e-podpisa sredstva za ustvarjanje e-podpisa v fizični posesti, in na e-podpise na daljavo, pri katerih podpisnik sredstva za ustvarjanje e-podpis prepusti v upravljanje ponudniku storitve e-podpisa na daljavo, ki zagotovi zanesljivo okolje za ustvarjanje e-podpisa in uporabo tega okolja pod izključnim nadzorom podpisnika.

Uredba eIDAS določa zahteve le za napredni in kvalificirani e-podpis, tako imenovanih »navadnih« e-podpisov pa ne ureja. Po Uredbi eIDAS mora napredni e-podpis izpolnjevati naslednje zahteve:

Kvalificirani e-podpis je napredni e-podpis, ki se ustvari z napravo za ustvarjanje kvalificiranega e-podpisa in temelji na kvalificiranem potrdilu za e-podpis.

Iz zahtev Uredbe eIDAS izhaja, da mora elektronski podpis omogočiti identifikacijo podpisnika ter zagotoviti preverljivo povezavo podpisnika s posamičnim e-podpisom in e-podpisano vsebino. Ena od definicij podpisa je tudi, da gre za dokumentiran izraz volje določenega posameznika v zvezi z določeno vsebino. Naštete funkcionalnosti imata le napredni in kvalificirani e-podpis, medtem ko jih »navadni« e-podpis, kamor na primer uvrščamo poskeniran lastnoročni podpis, »clickwrap« podpise, podpise s podpisnimi tablicami, podpis z miško in podobne rešitve, ne zagotavlja.

Posledično morajo ponudniki in uporabniki e-storitev, ki obsegajo tudi elektronsko dokumentiranje volje posameznika v zvezi s podpisano vsebino, oceniti, katera raven e-podpisa ustreza njihovim zakonskim ali pogodbenim obveznostim oziroma poslovnim potrebam. Predmet ocene tveganj oz. učinkov e-podpisanega dokumenta na poslovanje so tako tveganja morebitne neskladnosti s predpisanimi oziroma pogodbenimi obveznostmi kot tudi morebitnih stroškov spora z uporabnikom e-storitve, podprte s postopkom e-podpisovanja, in stroškov dolgoročnega ohranjanja izvirnosti in celovitosti e-podpisanih dokumentov ter zagotavljanja dokazil o izvedenem e-podpisu.

Katero rešitev oz. storitev izbrati, da bo stroškovno učinkovita, hkrati pa zagotavljala ustrezno varnost?

Uporabnik storitve elektronskega podpisovanja ali drugih storitev zaupanja se mora zavedati razlik med uporabo kvalificiranih ali nekvalificiranih storitev zaupanja. Predvsem kadar bi zaradi uporabe teh storitev utrpel škodo. Dokazno breme o naklepu oz. malomarnosti za škodo, nastalo zaradi uporabe nekvalificirane storitve (npr. navadnega e-podpisa), je na strani uporabnika storitve, pri uporabi kvalificirane storitve pa na strani ponudnika te storitve.

Pri kvalificiranem e-podpisu bodo podatki o podpisniku, podpisu in podpisani vsebini integralni del e-podpisanega dokumenta, ki ga bo uporabnik prejel po opravljeni storitvi. Pri navadnem e-podpisu pa bodo omenjeni podatki razpršeni po revizijskih sledeh in drugih sledilnih zapisih – če sploh obstajajo – ponudnika storitve, ki bo z njimi razpolagal skladno s svojimi interesi, ki niso nujno enaki interesom uporabnika. Ne nazadnje je dobro tudi opozoriti, da inšpekcijski organ za e-poslovanje nadzira le ponudnike kvalificiranih storitev zaupanja.

Spletna mesta Dela d.o.o. uporabljajo piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Ali soglašate z namestitvijo piškotkov na omenjenih straneh?