సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ప్రాక్టీస్ బిట్స్

2 . వేరు కొనలో ఒక కణం నుంచి 128 కణాలు ఏర్పడటానికి ఎన్ని సమ విభజనలు జరగాలి?