ఎన్.ఐ.టి వరంగల్‌లో 3 వేల లోపు ర్యాంకులకే కంప్యూటర్‌ సైన్స్‌ సీటు