Kako je Nizozemska dosegla boljšo in finančno ugodnejšo zdravstveno obravnavo?

Kako je Nizozemska dosegla boljšo in finančno ugodnejšo zdravstveno obravnavo?

Vsebino omogoča Mednarodni forum znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih družb

Nov pristop k zdravstveni obravnavi, ki naj bo osredotočen na pacienta, obenem pa ima velik poudarek na vrednosti, lahko pospeši naš napredek k stalno učečemu se zdravstvenemu sistemu. Slovenski sistem začenja spoznavati nov koncept – na vrednosti temelječo zdravstveno obravnavo, ki se je moramo lotiti postopoma, veliko pa se lahko naučimo od sistemov, ki takšen pristop že uporabljajo. Eno takšnih je nizozemsko združenje sedmih bolnišnic Santeon.

Nizozemsko združenje sedmih bolnišnic za akutno in kronično nego Santeon združuje približno 35.600 zaposlenih in ima približno 3,1 milijarde letnih prihodkov.

V zdravstveni praksi se večkrat izkaže, da večja poraba za zdravstveno obravnavo ni premo sorazmerna z izboljšanjem zdravstvene obravnave ali z boljšim zdravjem. Na vrednosti temelječa zdravstvena obravnava (t. i. koncept NaVTeZ oz. VBHC – angl. Value Based Healthcare) je nov koncept, ki se usmerja na takšno organizacijo zdravljenja, s katero lahko dosežemo najboljše rezultate, v središče pa postavlja pacienta in njegovo zdravje.

"V središču naše politike je pacient oziroma skupina pacientov. Skupaj imamo že 16 terapevtskih skupin in za vsako skupino smo sestavili multidisciplinarno ekipo medicinskega osebja. S pacientom se pogovarjajo o tem, kaj je najpomembnejše zanj in ne o tem, kaj je pomembno za kirurga. Pravi pristop pa je, da izhajamo iz podatkov in obravnave, ki je osredotočena na pacienta," je pojasnil Pieter De Bey. Po njegovem mnenju je najtežje vzpostaviti visoko stopnjo transparentnosti med sedmimi bolnišnicami skupine in izboljšati kakovost podatkov. Del Santeon pristopa je objava rezultatov in izidov zdravljenja v sedmih bolnišnicah ter jih nato ponuditi bolnikom in drugim ponudnikom zdravstvenih storitev. Kot je še poudaril na konferenci, se moramo začeti učiti drug od drugega in se znebiti predsodka pred izsledki drugih bolnišnic. Kot je Pieter De Bay povedal za Siol.net, bo združenje Santeon še naprej razvijalo pristop NaVTeZ, ki ga nameravajo še okrepiti.

Kako na vrednosti temelječa zdravstvena obravnava naslavlja problem visokih stroškov zdravljenja na eni strani in nedoseganje želenih zdravstvenih izidov na drugi? Kako NaVTeZ pripomore k boljšim rezultatom za pacienta, ki so tudi stroškovno ugodnejši?

NaVTeZ pomeni izboljšanje vrednosti za pacienta. To lahko uresničimo z znižanjem stroškov in/ali izboljšanjem rezultatov zdravstvene obravnave. S primerjanjem in analiziranjem pacientovih rezultatov, stroškov in procesov v naših sedmih bolnišnicah smo kontinuirano vodili ciklus izboljšav. Rezultat je bil tako v standardizaciji najboljših praks in osebnem pristopu, ki je bolje ustrezal pacientovim potrebam in opcijam obravnave. To je navsezadnje privedlo do boljših rezultatov pri nižjih stroških.

Bolnišnice Santeon so med prvimi uvedle model NaVTeZ. Zakaj ste začeli uvajati ta koncept?

Leta 2016 smo lansirali ta pristop, da bi izboljšali obravnavo skupin pacientov z multidisciplinarnimi timi v sedmih bolnišnicah. Leta pred tem smo vodili podoben program, ki je bil osredotočen na raziskave in smo ga izvajali več kot deset let. V vseh naših bolnišnicah smo se zavezali, da bomo s tem pristopom dosegli boljšo, dostopnejšo in finančno ugodnejšo zdravstveno obravnavo za našo populacijo.

Za NaVTeZ smo se odločili, ker tak pristop motivira naše profesionalne zdravstvene delavce in vodi k želenim rezultatom.

Kateri so glavni nosilci za implementacijo NaVTeZ?  Kako ste dosegli to sodelovanje? 

Ključni so profesionalci zdravstvene obravnave, ki so del multidisciplinarnih teamov. Ti morajo biti zelo motivirani in dovolj samozavestni, da delijo svoja opažanja s svojimi kolegi v bolnišnici in tako prepoznajo prednosti. Njihove napore mora podpirati vodilni menedžment bolnišnice. Pa tudi zunanji nosilci, kot so zdravstvene zavarovalnice kot plačniki, vlada in organizacije pacientov. Vsi morajo podpirati koncept. V naše programe smo zajeli vse.

Včasih je postopek obravnave težak proces, včasih pa preprost. Ko vidimo variacije v praksi v posameznih bolnišnicah, to pomeni, da se že uvajajo različni načini dela. V kulturi, ki je osredotočena na učenje in izboljševanje, je normalno, da se postopki nenehno prilagajajo.

Kakšna infrastruktura je potrebna za učinkovito in uspešno implementacijo modela NaVTeZ?

Potrebujemo prave ljudi, nujna je dobra podporna ekipa z znanjem o modelu NaVTeZ. Strokovnjaki morajo biti motivirani, projektno naravnani, obvezno pa je tudi sodelovanje vodje in analitika podatkov v vsaki bolnišnici. Ta potrebuje 0,4 polnega delovnega časa na en tim.

Nujno potrebujemo pravilne podatke in orodja. Rezultati in stroškovni podatki naj bodo merjeni na standardiziran način. Na začetku ne potrebujete sofisticiranega modela, ko pa enkrat začnete, potrebujete dobro vodenje podatkov in kolektiven proces, kratke povratne informacije  na orientacijskih sestankih, itd.

Kot pravilen pristop se uporablja model vodenje in skupno vodenje. Vodita ga dve bolnišnici za posamezno zdravstveno stanje. Model uveljavlja vključenost in nadgradljivost, standardiziran pristop, osredotočen na nenehne izboljšave, inovacije, transparentnost.

Rezultate modela NaVTeZ vključno s transparentnostjo rezultatov zdravstvene obravnave v naših sedmih bolnišnicah redno objavljamo na naši spletni strani. Transparentnost pri učenju in rezultatih še okrepi zdravo tekmovalnost in izboljša izvedbo med ekipami.

Kdo je vključen v evalvacijo izvedbe? Kakšno vlogo imajo pacienti pri vrednotenju izvedbe in zadovoljstva?

Pacienti so deležniki naših izboljšanih timov. Naš program Samen Beter (Bolje skupaj) se osredotoča na nenehno izboljševanje in personalizacijo zdravstvene obravnave. Uporabljamo sveže podatke pri skupnem odločanju, in to tako, da ustvarjamo orodja, kot so grafični vmesniki za podatkovne baze, infografike in orodja za odločanje. Naša vizija je participacija pacienta in tej tudi sledimo.

Ali po vašem mnenju NaVTeZ omogoča zdravstveno obravnavo, v kateri je pacient v središču?

Vsekakor. Model NaVTeZ postavi pacienta v središče, kar vas prisili, da gledate s pacientovega gledišča. Poleg tega se močno osredotočamo na skupno odločanje zdravnikov in pacientov, kar spet postavlja pacienta v središče.

Pomembno je, da si vzamemo čas. Ustvariti moramo varno učno kulturo in zaupanje med profesionalci. Pomembna je transparentnost. Glede doseženih rezultatov moramo biti transparentni. Dobri, zanesljivi podatki so ključni, naš pristop pa temelji na podatkih. Mandat kontinuiranih izboljšav v timih temelji na razvijanju izboljšav in ne na virih v bolnišnicah. Plačilo pa temelji na rezultatih, vendar tu ne delamo hitrih premikov.