Deltagare till studie sökes Psykisk hälsa hos unga vuxna

Syftet med denna pilotstudie är att utvärdera en svensk översättning av ett frågeformulär om psykisk hälsa som heter ”Styrkor och svårigheter (SDQ)” hos unga vuxna. Deltagandet innebär att man fyller i den svenska versionen av SDQ+18 samt ett bakgrundsformulär (beräknad tidsåtgång att fylla i båda formulären är ca 10-15 minuter).

All korrespondens sker via mail och post med frankerat svarskuvert. Genom att delta i studien bidrar du till att vi får tillgång till ett nytt instrument på svenska som undersöker unga vuxnas psykiska hälsa.

Är du intresserad av att delta? Gå in på länken nedan eller mejla Anna Persson om du vill veta mer.

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.