Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen (UiB) er Norges nest eldste universitet, og ble opprettet i Bergen i 1946[1].

Universitetet i Bergen kjennetegnes av velprøvde og solide europeiske universitetstradisjoner og er blant de fremste forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Universitetet er tuftet på de akademiske kjerneverdiene: akademisk frihet, rasjonalitet og kritisk tenking.[5]

Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder, organisert i syv fakulteter og en rekke tilhørende institutter og faglige sentre.[6]. Universitetet har vel 18 000 studenter og over 4 000 ansatte. Universitetet er også medeier i statsaksjeselskapet Norwegian Research Centre.

Universitetet i Bergen er et byuniversitet der sentrale deler av campus ligger nært de sentrale delene av Bergen, med universitetsområder på Nygårdshøyden, Marineholmen og Årstad med Haukeland. De juridiske, humanistiske, psykologiske, samfunnsvitenskapelige og matematisk-naturvitenskapelige fakultetene ligger på Nygårdshøyden. Årstadvollen er helsecampus for Universitetet i Bergen og dets medisinske fakultet. Dette ligger tett ved universitetssykehusene Haukeland og Haraldsplass. Fakultet for Kunst, Musikk og Design ligger på Møllendal.

Ifølge THE World University Rankings var UiB med en 135.-plass i 2010 beste norske blant verdens 200 beste universiteter.[7] UiB er vurdert som nummer 43. i Europa på Times Higher Educations World University Rankings for 2010. I QS World University Rankings for 2010 kom UiB på 133.-plass.[8] UiB ble i Kunnskapsdepartementets rapport Forskningsbarometeret 2011 vurdert som det beste i Norge, forskning og utdanning sett i sammenheng.[9]

Universitetet ble opprettet ved stortingsvedtak av 9. april 1946. Lov om Universitetet i Bergen trådte i kraft 30. august 1946.[1] I europeisk sammenheng er Universitetet i Bergen et ungt universitet. Men de akademiske røttene går dypere. Det har i lang tid foregått vitenskapelig virksomhet og siden 1907 undervisning ved Bergens Museum, etablert allerede i 1825.[2] Etableringen ble delvis finansiert av filantropen Lauritz Meltzer som ga navn til Meltzerprisen. I dette miljøet ble også Studentersamfunnet i Bergen stiftet, 12 år før universitetet. en utredning for Stortinget om et nytt universitets slås det til eksempel fast at «Nemdi vil peike på nokre moment av interessa for universitetslivet ved eit nytt universitet i Bergen bygd på Museet(...) Eit studentersamfund i Bergen hev alt i fleire år samla ein stor krins av studerande og eldre academici til møte med fyredrag, ordskifte og tidtrøyte».

Den 2. juni 2016 ble det klart at UiB og Kunst- og designhøgskolen i Bergen ønsket å slå seg sammen fra 1. januar 2017.[10] Den 17. juni 2016 ble sammenslåingen vedtatt, og Kunst- og designhøgskolen og Griegakademiet danner et nytt fakultet for kunst, design og musikk ved UiB.[11]

Ved opprettelsen i 1946 ble Universitetet i Bergen organisert med tre fakulteter: Det historisk-filosofiske, Det matematisk-naturvitenskapelige og Det medisinske fakultet. I 1970 ble Det odontologiske og Det samfunnsvitenskapelige fakultet etablert og ti år senere, i 1980, fulgte opprettelse av Det psykologiske og Det juridiske fakultet. Fra 2008 ble fakultetene for medisin og odontologi slått sammen til ett fakultet. I 2017 ble det lagt til et nytt fakultet for kunst, musikk og design, som var en sammenslåing av den tidligere Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) og Griegakademiet[13].

Ved fakultetene drives forskning og utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

I en gjennomgang av kvaliteten ved norske universiteter foretatt av Kunnskapsdepartementet og publisert i rapporten Forskningsbarometeret 2011, ble UiB vurdert som det beste universitetet i Norge, når indikatorer på både forskning og utdanning tas i betraktning og ses i sammenheng.[9]

Universitetet i Bergen er rangert slik på forskjellige internasjonale rangeringslister:

Bibliotek for humaniora, reist 1961 som hovedbygning for Universitetsbiblioteket i Bergen.

Universitetsbiblioteket i Bergen (UBB) ble offisielt opprettet i 1948, to år etter universitetets offisielle grunnleggelse. Som universitetet er imidlertid biblioteket en videreføring av virksomheten ved Bergens Museums, der det fra 1825 også fantes et bibliotek. Først i 1961 fikk biblioteket sitt eget bygg, reist ved hjelp av en donasjon fra J.L. Mowinckels rederi.

UBB gir informasjons- og dokumentasjonstjenester forskning og undervisning som drives ved UiB. Det er desentralisert med fakultetssamlinger og egne bibliotek for humaniora, realfag, medisinske fag, odontologiske fag, samfunnsvitenskap, juridiske fag og psykologi. UBBs samlinger består av omkring 1,78 millioner bind bøker og tidsskrifter. I tillegg kommer spesialsamlinger for manuskripter, diplomer og kart og billedsamlingen. Her finnes vel 3600 manuskripter og diplomer, ca. 42.800 kartblad og atlas, samt 240 000 bilder. Universitetsbibliotekets samling tilføres i stadig større grad elektroniske objekter og av UBBs 16 620 tidsskriftabonnementer, er 13 070 i elektronisk form.

De naturhistoriske samlinger holder til i Bergen Museums gamle bygning.

Universitetsmuseet i Bergen eksisterer som en egen enhet ved Universitetet i Bergen. Museet driver innsamling, dokumentasjon, bevaring, forskning og formidling og er organisert i to avdelinger. Ved De kulturhistoriske samlinger dekkes antropologi, arkeologi, kunst- og kulturhistorie. Her finnes også en egen og konserveringsseksjon. De naturhistoriske samlinger dekker botanikk, geologi og zoologi. Begge samlinger har museumsbygg på Nygårshøyden i Bergen sentrum, der det også er en botanisk hage i tilknytning til Naturhistorisk museum. De naturhistoriske samlinger omfatter også Arboretet og Botanisk hageMilde.

I tillegg til fakultetene med ordinære institutter har Universitetet i Bergen en rekke frittstående sentre.

Per 2018 koordinerer UiB fem slike sentre, som følger (start og slutt år i parents) :

UiB er også partner i SFF-senteret Norsk senter for forsking på mentale lidelser - , der UiO er vertsinstitusjon.  

Andre sentre som har hatt SFF-status tidligere er Bjerknessenteret for klimaforskning, Senter for middelalderstudier (CMS) og Senter for integrert petroleumsforskning (CIPR). Universitetet har også .

Oppdragsforskning er organisert i forskningsselskapet NORCE, etablert 1. januar 2018.